Menu Zamknij

REGULAMIN PARKU TRAMPOLIN WILCZOGRÓD JUMP & FUN PARK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DMUCHANEJ ZJEŻDŻALNI WILCZOGRÓD JUMP & FUN PARK

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

ZGODA OPIEKUNA GRUPY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Abyśmy mogli przyjąć wyrażoną przez Państwa wyżej zgodę na korzystanie z atrakcji Parku Trampolin Wilczogród Jump & Fun Park niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych wskazanych przez Państwa w tym dokumencie. W związku z tym
informujemy, że:
1. zasady przetwarzania danych osobowy uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym w skrócie RODO;
2. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu umożliwienia korzystania z Parku Trampolin Wilczogród Jump & Fun Park osobie niepełnoletniej znajdującej się pod Państwa opieką;
4. administratorem danych osobowych jest Andrzej Wilk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU WILK Andrzej Wilk z siedzibą w Łebie;
5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osoby niepełnoletniej pozostającej pod Państwa opieką wskazanew niniejszym dokumencie wykorzystywane będą wyłącznie w celu odnotowania przez nas faktu udzielenia przez Państwa zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z atrakcji Parku Trampolin Wilczogród Jump & Fun Park, weryfikacji wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczeniai ochrony Państwa danych osobowych;
7. w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8. dane osobowe będą przetwarzane do czasu uzyskania pełnoletniości przez osobę, której dotyczy niniejsza zgoda oraz przez dodatkowy okres, w którym przedawniają się roszczenia związane z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, mającymi miejsce w okresie gdy osoba, której zgoda dotyczy była niepełnoletnia;
9. zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.